Fjerning av arsenikk

Fjerning av arsenikk I et automatisk arsenikkfilter I et Dansk vannverk.

Arsen er et naturlig forekommende grunnstoff og relatert til bestemte geokjemiske miljøer. Arsen finnes på to former, As(III) og As(V), hvor førstnevnte er mer giftig, vanskligere å fjerne fra vannet og mere utbredt i Danmark.

Arsen er av WHO vurdert til å utgjøre en sunnhetsrisiko ved inntakelse og menes å være årsak til bl.a. hudkreft.

Myndighetenes skerpede krav (senking av grenseverdien fra 50 til 5 µg/l ved avgang fra vannverket) berører en lang rekke vannforsyninger hvor det vil være nødvendig med en form for særlig vannbehandling for at kvalitets-
kravet kan overholdes.

Mulige løsninger
Hvis grenseverdien for arsen i drikkevannet er overskredet, vil en optimering av vannbehandlingen ofte være en fornuftig og billig løsning. Arsen binder seg til jern og filtreres fra sammen med jern. På steder hvor det ikke er tilstrekkelig med jern i råvannet til denne prosessen, kan vannets jerninnhold økes ved tilsetning av jernklorid eller jernsulfat og anvendelse av jernoxidgranulat som filtermateriale. Dette er en billig løsning på arsenproblemet og metoden anvendes hvor det er små overskridelser i arseninnholdet. Det krever dog, at det er tilstrekkelig med filterkapasitet til denne ekstra jernbelastning.

Alternativt kan arsen reduseres ved absorptionsfiltrering i et trykfilter med et spesielt filtermateriale som er basert på jernhydroxyd. Dosering med enten jernklorid eller jernsulfat og bruk av jernoxidgranulat som filtermateriale er begge vannbehandlingsløsninger som er ved å vinne innpass i Danmark. EUROWATER kan tilby begge løsninger og valget avhenger av de aktuelle forhold

 

.

 

Les mer

 

Links