Fjerning av hydrogensulfid og metan

Kilde

Hydrogensulfid og metan finnes mange steder i grunnvann og dannes ved nedbrytning av organisk stoff under oksygenfattige forhold. Begge luftarter gir anledning til bakteriedannelse som forårsaker forskellige problemer for et vannverk. Filtre blir tilstoppet av bakterieslim hvorved oksygeniholdet minskes og ofte er dårlig lukt også et tegn på bakterier. I visse tilfeller kan disse danne hydrogensulfid og metan. Det er viktig at all hydrogensulfid og metan blir fjernet, fordi et restinnhold i vannet vil gjøre det vanskeligere i ettertid å fjerne jern og ammonium.

Løsning
Både hydrogensulfid og metan kan fjernes ved kraftig lufting av vannet. Denne prosessen skjer ved beluftning for å tilføre oksygen til råvannet.

Komplett vannbehandlingsanlegg bestående av avlufter i rustfritt stål og trykfilter til for kapasitet 20 m³/h. Oppgaven i korte trekk: Utlufting av metan og hydrogensulfid og reduksjon av jern, mangan og ammonium.

Les mer

 

Links