Vannverk

EUROWATER er mest kjente for sine trykkfilteranlegg som spiller en hovedrolle i våre løsninger. Bare i Danmark har vi innen vannforsyning mer enn 2500 referanser og 300 faste serviceavtaler. Det mener vi i seg selv er uttrykk for vår erfaring og kvalitetsnivå.

Hvorfor behandle råvann?
Råvannet, som hentes opp gjennom boringer er typisk oksygenfattig. Til gjengjeld inneholder det en betydelig mengde karbondioxid (CO2). Ofte inneholder vannet også så store mengder jern og mangan.

Råvandets kvalitet avgjør kompleksiteten av vannbehandlingen. EUROWATER tilbyr en komplett behandling av vannet.

Privat vannverk med behandlingskapasitet på 2 x 35 m³/h. Løsningen består av harmonisk råvannsindvinding, trykkfilteranlegg, lufteutstyr, blåser og skyllepumpe til returskylling, frekvensstyrt utpumping og komplett SRO-anlegg.
 

Et EUROWATER vannverk
Et eksempel på et EUROWATER vannverk for behandling av grunnvann er illustrert og beskrevet nedenfor.

1) Råvann
Når grunn- eller overflatevannet blir pumpet inn fra borehullet, blir råvannet ført direkte til trykkfilteranlegget.

2) Oksidering og filtrering
Oksidering og filtreringen foregår i et trykkfilteranlegg, hvor vannet luftes for å tilføre vannet et tilstrekkelig oksygeninnhold slik at de gjeldende kvalitetskrav blir oppfyllt.

2A) Trykkfilteranlegg
Trykkfilteranlegget dimensjoneres ut fra kjennskap til råvannets kvalitet, og filtermassen sammensettes individuelt etter oppgave til nøytralisering av aggressiv kullsyre og til filtering av jern, mangan, ammonium og urenheter.

2B) Blåser og skyllepumpe til returskylling
De stoffer som er tilbakeholdt i filtret blir fjernet ved returskylling. Det foretas periodiske skyllnger hvor hyppighet, intensitet og varighet fastsettes etter behovet.

2C) Oksideringsutstyr
Oksideringautstyret består av kompressor samt oksygen- og styreluftsystem.

3) Rentvannsbeholder
Etter lufting og filtrering oppbevares drikkevannet i en rentvannsbeholder innen det kan pumpes ut til forbrukrene.

4) Utpumpning til forbruker
Dette foregår ved hjelp av et frekvensstyrt utpumpningsanlegg.

5) Styring (SRO/PLC)
Hele prosessen blir styrt, regulert og overvåket sentralt fra et automatisk styringsmodul.

Les mer

 

Links