REACH

I desember 2006 vedtok Europa - Parlamentet og Rådet en ny kjemikaliereform, REACH, om registrering, vurdering og godkjennelse av, samt begrensninger for kjemikalier.

Formålet med den nye ordning å registrere og dokumentere bruken av kjemiske stoffer og derved sikre et høyt beskyttelsesnivå for menneskers sunnhet og miljøet gjennom utvidede krav til dokumentasjon av de kjemiske stoffers egenskaper i kjemiske produkter og artikler.

REACH står for:

"Registration" – registrering av de enkelte, kjemiske stoffer
"Evaluation" – vurdering av stoffenes egenskaper og virkninger
"Authorisation" – godkjennelse av særlige problematiske stoffer
"Chemicals" – kjemikalier, som skal registreres.

Eurowater er forberett på REACH. Du kan downloade vårt brev med bekreftelse på dette.


Til hvem det måtte angå

REACH – EU's kjemikalielovgivning

REACH, EU's kjemikalielovgivning, trådte i kraft den 1. juni 2008. I overensstemmelse med EU forordning nr. 1907/2006 skal alle produsenter og importører av kjemiske stoffer identifisere og håndtere de risikoer, som er forbundet med de stoffer, som de fremstiller og forhandler.

Silhorko-Eurowater A/S bekrefter hermed, at vi etterlever REACH for samtlige av våre produkter, hva angår produksjon, import og anvendelse.

Kontakt oss vennligst for avklaring av evt. spørsmål.
 

Med vennlig hilsen

 

SILHORKO-EUROWATER A/S

Torben Buhl

Adm. direktør

Lese mer

 

Links