Standardprodukter

 

Vårt komplette produktprogram bygger på grunnleggende og vel utprøvde teknologier innen filtrering, ionbytting og membranfiltrering og er basert på et moduloppbygget standardsystem som tilgodeser de fleste behov. Av brukervennlige hensyn er nedenstående produktoversikt oppstillt i alfabetisk rekkefølge.

 

 

Aktivt kulfilter
Et aktivt kulfilter kan fjerne fritt klor, kloramid, klordioksid, fenoler, organiske oppløsningsmidler og pesticider.

 

Kompaktanlegg CU:RO
Kompaktanlegg til avsaltning av vann ved omvendt osmose (RO-anlegg). Rammontert anlegg bestående av komplett omvendt osmoseanlegg bygget sammen med forbehandlingsanlegg (kullfiltrering og/eller bløtgjøring) - klar til bruk!

 

Avluftere
Reduserer vannets innhold av oksygen, kullsyre og luft, slik at risikoen for tæring minimeres. Gruppen dekker over termisk avlufter, vakuumavlufter og CO2 avblåser.

Avkarboniseringsanlegg
Reduserer vannets hårdhet og innhold av bikarbonat ved hjelp av ionebytting. Et- og to-tank-anlegg, rammemonterte.

 

Demineraliseringsanlegg
Fremstiller avsaltet vann ved hjelp av ionebytting, to-tank-anlegg. Se også mixed-bed-anlegg samt SILEX/EUREX.

 

Doseringspumper
Anvendes til desinfeksjon, alkalisering og pH-justering ved hjelp av kjemikaliedosering. Formålet er typisk beskyttelse mot korrosjon og beleggdannelse.

 

EDI-anlegg
Et elektrodeioniseringsanlegg anvendes til etterbehandling (totalavsaltning) av permeatet fra et omvendt osmoseanlegg for å oppnå demineralisert vann med meget lav ledningsevne og lavt innhold av kiselsyre.

Se også mixed-bed-anlegg.

 

Bløtgjøringsanlegg
Reduksjon av vannets hårdhet ved hjelp av ionebytting, ombytter vannets innhold av kalk- og magnesiumsalter til natriumsalter.

 

Filtreringsanlegg
Filtrering av mekaniske urenheter. Anvendes i forbindelse med forbehandling før annen vannbehandling, sirkulasjonsvann, vanngjenvinning, kjel- og kjølevann samt spillevann. Gruppen dekker over posetrykkfilter, patronfilter, sandfilter, multimediefilter mv.

 

Membranavluftere
For reduksjon av karbondioksid (CO2) og oksygen (O2) uten bruk av kjemikalier. 

 

Mixed-bed anlegg
Et mixed-bed-anlegg anvendes til etterbehandling (også kalt finpolering eller totalavsaltning) av demineralisert vann fra et to-søyle demineraliseringsanlegg eller et omvendt osmoseanlegg for å oppnå vann med meget lav ledningsevne og lavt innhold av kiselsyre. Se også EDI.

Anvendes også til fremstilling av moderate mengder demineraliseret vann av høy kvalitet direkte fra vannverksvann.

 

Nanofiltreringsanlegg
Anvendes til reduksjon av organisk stoff, farve, sulfat, klorid, fluorid, bakterier og vira. Kan også med fordele anvendes til delvis blødgjøring.

Nanofiltrering, som er en membranteknologi, anvendes typisk til behandling av drikkevann og prosessvann.

 

Trykkfilteranlegg
Lufting og filtrering i trykkfilteranlegg anvendes til reduksjon av jern, mangan, ammonium, arsen og aggressivitet i grunn- og overflatevann. Anvendes også til filtrering av mekaniske urenheter.

 

Omvendt osmoseanlegg
Membranteknologi. Omvendt osmoseanlegg forkortes ofte som RO-anlegg for Reverse Osmosis. Anvendes til fremstilling av demineralisert/avsaltet vann uten bruk av saltsyre og natriumhydroxid (lut).

 

Selektiv ionebytteranlegg
Anvendes i industrien til rensing av visse typer metalholdig spillevann.

 

UV-desinfeksjonsanlegg
Med ultraviolet lys begrenses effektivt mikrobiologisk vekst i vann.

Les mer

 

 

Links