72 timers valgfri overvåking

I Danmark er det i dag mulig - med dispensasjon fra Arbeidstilsynet - å kjøre med 72 timers vaktfri overvåkning av dampkjeleanlegg. For å tillatelse til å kjøre 24/72 timers vaktfri overvåkning skal anlegget som hovedregel være utstyrt i overensstemmelse med EN 12952-7 eller EN 12953-6 inkl. de avsnitt, hvor det er referert, eller tilsvarende f.eks. TRD 604 inkl. de avsnitt, standarder og lignende, som det referert til.

De nåværende tyske minimumskrav omfatter drifts- og overvåkningsparametre jf. TRD 604 og TRD 611. I sistnevnte skilles det mellom 3 vannkvaliteter:

1) Saltfritt spevann
Kjennetegnes ved en sur ledningsevne på < 0,2 µS/cm ved 25 ºC målt etter en sterk sur kationbytter og et kiselsyreinnhold < 0,02 mg/l. Saltfritt vann anvendes typisk i kraftverk og fremstilles ved å polere vann som i forveien er avsaltet. Selve poleringen skjer enten i et mixed bed anlegg eller et EDI anlegg som er en elektronisk regenerert mixed bed.

2) Saltfattig spevann
Kjennetegnes ved en direkte ledningsevne på < 50 µS/cm ved 25 ºC. Saltfattig vann fremstilles typisk i dobbelt ionebytteranlegg eller omvendt osmose -anlegg (RO- anlegg) og anvendes som spevann til industrikjeler.

3) Saltholdig spevann
Kjennetegnes ved en direkte ledningsevne på > 50 µS/cm ved 25 ºC og fremstilles ved bløtgjøring av vannverksvann hvor hårdheten fjernes, men saltinnholdet forblir stort sett uendret.

Minimumskrav til vannbehandling
I industrien fremstilles damp ofte i kjeler av røkrørstypen. Innstillingstrykket på disse kjeler er typisk mindre enn 68 bar, og ofte spes kjelene med bløtgjort eller saltfattig vann. Vannbehandlingen til disse kjeler tar sikte på å:

  • sikre det personell, som har tilsyn med kjelen, og at  
  • minske risikoen for alvorlige og kostbare kjelhavarier  
  • uansett om kjelen spes med saltfattig eller saltholdig vann, er kravene jf. TRD 611, at
  • hårdhet i spevannet er maks. 0,056 ºdH
  • oksygeninnholdet (O2) er maks. 0,02 mg/l  
  • pH-verdien > 9

Kravet om en maks. hårdhet i spevannet på 0,056 ºdH kan i noen tilfeller oppnås etter et bløtgjøringsanlegg. Hvorvidt det lar seg gjøre, avhenger av råvannets sammensetning. Hvor det ikke er mulig, er løsningen en videregående vannbehandling, hvor vannet avsaltes. Driftsteknisk vil et avsaltet spevann alltid være å foretrekke, da målet er å: 

  • forebygge korrosjon av kjel, damp- og kondensatsystem
  • hindre dannelse av belegginger på kjelens heteflater
  • sikre ren og tør damp uten risiko for medrivning av vann eller skum og
  • redusere behovet for utblåsing av kjelen, hvorved energitapet minskes

Avsaltning i et omvendt osmose - anlegg
Et RO - anlegg virker slik at vannet som skal avsaltes, presses gjennom anleggets membraner, hvor vannets innhold av salter tilbakeholdes. Nettopp denne salttilbakeholdelse gjør det nødvendig å forbehandle spevannet til RO - anlegget. Forbehandlingen tar sikte på å unngå kalkutfelling på membranene. Dette kan oppnås ved å bløtgjøre spevannet, da denne prosessen fjerner vannets kalkinnhold. Alternativt kan det doseres et såkalt antiscale kjemikalie, som virker ved å holde kalken i oppløsning. Man skal her være oppmerksom på, at vannets saltinnhold og kalkinnhold i et RO -anlegg typisk reduseres med ca. 98 %. Ved dosering av et antiscale kjemikalie vil ca. 2 % av vannverksvannets hårdhet således passere anleggets membraner. Denne passasjen skal motsvare kravet om en hårdhet i spevannet på maks. 0,056 ºdH. For å oppfylle dette kravet må hårdheten i vannverksvannet således maks. være 2,8 ºdH, hvilket ikke kan oppfylles i Danmark. Konklusjonen er derfor, at det som hovedregel er nødvendig å bløtgjøre vannet før det ledes til RO -anlegget for å kunne overholde kravet i TRD 611. Hvis man imidlertid har valgt en løsning basert på dosering av et antiscale kjemikalie, kan hårdheten dog fjernes i det avsaltede vann fra RO -anlegget ved å installere et bløtgjøringsanlegg etter RO- anlegget.

Avlufting i en termisk avlufter
Umiddelbart før det avsaltede vann ledes til kjelen, skal oksygen fjernes i en termisk avlufter. I en termisk avlufter oppvarmes vannet med damp, og selve avlufteren arbeider ved et konstant overtrykk på 0,2 bar svarende en kokepunktstemperatur på 104 °C. Formålet med å oppvarme vannet er at en luftarts oppløselighet i vann avtar ved stigende temperatur. Derved minskes vannets viskositet, og avgivelsen av oppløste luftarter fremmes. Til sist doseres et alkaliseringsmiddel til spevannet for å heve dets pH-verdi til > 9. Herved skapes en korrosjonsbeskyttende magnetitthinne i kjelen.

Krav til overvåkning av spedvann
Som nevnt innledningsvis arbeides det p.t. på et nytt regelsett som gjør det mulig å endre kjeldrift fra 24 timers vaktfri overvåkning til 72 timer. For å kunne oppnå denne tillatelse skal det som det også er tilfelle ved 24 timers vaktfri overvåkning, foretas en risikovurdering av muligheten for inntrengning av olje, fett, syre, lut, saltvann og råvann i vannkretsløpet. Videre skal det beskrives hva som skjer, hvis spesifikasjonene for spevannet ikke overholdes, dvs. en beskrivelse av hvorledes et automatisk stopp foretas. Hvis det er mulighet for inntrengning av olje og fett i spevannet er det nødvendig å installere utstyr til kontinuerlig overvåkning av spevannet. Egnede overvåkningsaggregater skal utløse en optisk eller akustisk alarm når spevannets innehold av olje eller fett er > 3 mg/l. Alarmen skal fastholdes, inntil en kjelpasser stopper alarmen. Ved et olje- eller fettindhold > 5 mg/l skal kjelens brenner stoppes automatisk av det installerte overvåkningsaggregat.

For at kunne overgå fra 24 timers vaktfri overvåkning til 72 timer skal man ved anvendelse av saltholdig f.eks. bløtgjort spevann som overvåke hårdheten i vannet kontinuerlig. Ved overskridelse av grenseverdien skal vannforsyningen til spevannstanken stoppes automatisk, dvs. skjer det en kontaminering av spevann, eller er det risiko for forurensing av kondensatet, skal det skje en kontinuerlig overvåkning. Ved overskridelse av det tillatt nivå skal forurensing av spevannstanken forhindres. Dette kan skje ved å etablere et bypass av forurenset kondensat over spevannstanken, hvor det forurensede vann ledes til kloakk. Alternativt kan kjelens brenner stoppes. Et aggregat til automatisk hårdhetsovervåkning på spevannssiden installeres optimalt etter bløtgjøringsanlegget. Fordelen ved dette er, at RO-anleggets membraner derved kan beskyttes mot utfelning av hårdhet.

Ved saltfritt spevann skal ledningsevnen i vannet kontinuerlig overvåkes. Dersom kravet i TRD 611 overskrides, skal vannforsyningen automatisk stoppes.

Et annet vesentlig forhold, som til sist skal nevnes, er at ledningsevnen i kjelvannet skal overvåkes kontinuerlig. Ved overskridelse av ledningsevnen skal kjelens brenner stoppes automatisk.
 

Lese mer

 

Links