|             |Print Print
International site

Røykgasskondensat rensing ved et biomasse fyrt kraftvarmeverk

Reference ID: 097100
Industri: Kraftvarmeverk
Applikasjon: Rensing av røykgasskondensat

Røykgasskondensatet fra et kraftverk i Sverige er behandlet med vannbehandlingsteknologi fra EUROWATER. Røykgasskondensatet er avløpsvann som er forurenset med tungmetaller og organiske forurensinger. Flere steg er nødvendig for å kunne slippe ut vannet som renset vann til recipient.  

Vannbehandlingsanlegget er designet for en maksimums volumstrøm på 34 m³/h. Anlegget består av to parallelle sandfilter for fjerning av suspendert stoff. Deretter to parallelle aktivt karbonfilter for reduksjon av dioksider og andre organiske forurensinger. Fjerning av tungmetaller foregår i to steg. I det første steget er det to parallelle kvikksølv-selektiv ionebytteanlegg. I det andre steget er det et selektivt ionebytteanlegg for andre tungmetaller. Til slutt, et poleringsfilter med filtermasse for fjerning av arsenikk. 

Tekniske data

 Volumstrøm: 34 m³/h

 • Arsenikk (As):     <7 µg/L
 • Kadmium (Cd): <1.4 µg/L
 • Krom (Cr):        <17 µg/L
 • Kobber (Cu):      <14 µg/L
 • Kvikksølv (Hg):  <0.7 µg/L
 • Nikkel (Ni):        <14 µg/L
 • Bly (Pb):             <7 µg/L
 • Sink (Zn):          <70 µg/L 

Etter rensing:

 • Arsenikk (As):      <0,2µg/L
 • Kadmium (Cd):  <0,02 µg/L
 • Krom (Cr):          <0,5 µg/L
 • Kobber (Cu):         0,91µg/L
 • Kvikksølv (Hg):    <0,1 µg/L
 • Nikkel (Ni):          <0,5 µg/L
 • Bly (Pb):                 0,2µg/L
 • Sink (Zn):           < 0,3 µg/L

 

 

Deler i anlegget

 
 • Automatisk trykkfilter, 2 x TFB 20 for fjerning av suspendert stoff
 • Aktivt kullfilter, 2 x ACTFB 20
 • Posefilteranlegg, 3 x EF5
 • Ionebytteanlegg, 2 x STFA 20 for fjerning av kvikksølv
 • Ionebytteanlegg, 2 x STFA 20 for fjerning av tungmetaller
 • Trykkfilter, TF 20 for arsenikk fjerning